Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: dinsdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

dinsdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van dinsdag 15 januari 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren.
Weer meer medicijnen niet leverbaar.
Recordaantal orgaandonaties in 2018.
Abonnementstarief mooie eerste stap, meer nodig tegen stapeling zorgkosten.
Signalering: Zelfsturing in zorg op retour.
Foute vrijwilligers straks op één zwarte lijst.
Ruim 4 op de 10 vrouwen krijgt last van kaalheid: 'Er is zoveel schaamte over'.
Minister Bruins ontevreden na gesprek met farmaceut over kankermedicijn.
MS-patiënten naar Den Haag om 'loopmedicijn' terug te krijgen in basispakket.
Ontstekingsreacties in erfelijke borstkanker mogelijk nieuw aangrijpingspunt voor behandeling.
Ziekenhuiszorg op steeds minder plekken beschikbaar.
NZa berekent kosten nieuw kwaliteitskader spoedzorg.
Kamercommissie vergadert over personeelstekort in de zorg.
Scribit - audiodescriptie voor online video’s.
Psycholoog: Je jeugd beïnvloedt je liefdesleven.
Een goed begin voor werkzoekenden?
Hooikoortspatiënten kunnen zich nu al opmaken voor elzenpollen.
Geen extra risico op darmkanker door poliepen.
Schadeclaim na gemeentelijke aankoop ziekenhuis.
Just Care failliet, Mita Zorg neem diensten over.
Meerderheid: Met handicap moet je overal kunnen sporten.
Readspeaker webReader maakt onze website nog toegankelijker.
HN-INFOpunt: Bij welke symptomen houd ik mijn kind ziek thuis?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: GEMEENTEN GAAN LEVERING HULPMIDDELEN VERBETEREN.
Bron: Redactioneel/Ieder(in).

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen.

Ieder(in) heeft samen met haar leden regelmatig aan de bel getrokken over de problemen bij de toewijzing en levering van hulpmiddelen. Vorig jaar heeft bureau Berenschot op verzoek van VWS de belangrijkste problemen nog eens op een rij gezet. Zoals: gebrek aan maatwerk; niet kunnen meenemen van een hulpmiddel bij verhuizingen; lange levertijden; slechte bereikbaarheid en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten.

Verbetering.

Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd. Dit in overleg met het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals de Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland. De handreiking is een leidraad voor gemeenten en helpt hen bij de inkoop van hulpmiddelen. De vernieuwde handreiking is een verbetering ten opzichte van de oude versie.

In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs. In de nieuwe staat kwaliteit centraal. De bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat:

• belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop;
• er maatwerk wordt geleverd, ook bij complexe aanvragen;
• dat er ook een passende oplossing is als iemand verhuist.

Meer informatie over de handreiking kunt u vinden op de site van VNG.

Gemeenten kunnen vanaf nu de handreiking gebruiken. Ieder(in) is benieuwd of de situatie hierdoor inderdaad verbetert. U kunt uw ervaringen melden bij het Nationale Zorgnummer, www.nationalezorgnummer.nl.ARTIKEL: WEER MEER MEDICIJNEN NIET LEVERBAAR.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Het aantal keren dat een medicijn tijdelijk of definitief niet leverbaar is, steeg vorig jaar verder naar 769 gevallen. In 128 daarvan werd een medicijn definitief uit de handel genomen. In de overige gevallen ging het om tijdelijke, maar soms langdurige tekorten.

Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht over de geneesmiddelentekorten dat de apothekersorganisatie KNMP vandaag publiceert.

In 2017 was er 732 keer sprake van een medicijntekort. In 2016 deed het probleem zich 710 keer voor. De stijgende trend is al jaren zichtbaar.

De KNMP zegt dat de lage medicijnprijzen in Nederland het ontstaan van de tekorten in de hand werken. Nederland zou daardoor als markt aan belang verliezen en staat als het ware achteraan in de rij als er schaarste of echte tekorten aan geneesmiddelen ontstaan.

Die lage prijzen zijn volgens de apothekersorganisatie het gevolg van prijsdrukkende maatregelen die de overheid neemt. Ook het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars draagt er volgens de KNMP aan bij. Dat beleid komt erop neer dat zorgverzekeraars voor een reeks veelgebruikte patentloze geneesmiddelen meestal jaarlijks tenders uitschrijven, waarbij het bedrijf dat (bijna) het laagste bod doet een bepaald middel aan die zorgverzekeraar mag leveren. Verzekerden krijgen dan alleen dat middel, dat vaak het goedkoopst is, vergoed.

Zorgverzekeraars Nederland zegt in een reactie dat het preferentiebeleid niet de hoofdoorzaak is van het medicijnentekort. "Dat hebben alle betrokken partijen, dus ook de KNMP, onderschreven."

ZN zegt verder dat ook is afgesproken om in de publiciteit het preferentiebeleid niet meer de schuld te geven van de medicijntekorten. "In veruit de meeste gevallen gaat het om tekorten aan middelen die helemaal niet preferent zijn. Ook alle voorbeelden die de NOS noemt zijn helemaal geen preferente middelen", aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Een woordvoerder van minister Bruins noemt de reactie van ZN in overeenstemming met de feiten. Hij wijst ook op het voorstel van minister Bruins om van elk medicijn voorraden van drie tot vier maanden aan te leggen. Daarmee zou zo'n zestig procent van de medicijntekorten voorkomen kunnen worden.

Het gaat bij de tekorten om zeer verschillende middelen. In 2018 kreeg het langdurige tekort aan de in Nederland meest gebruikte anticonceptiepil de meeste aandacht. Dat was het gevolg van productieproblemen bij een grote fabrikant. Maar voor de pil bestaan voor veruit de meeste patiënten bruikbare alternatieven.

Dat ligt heel anders voor gebruikers van vloeistof voor fludarabine-injecties, een kankermedicijn waaraan door productieproblemen en andere onbekende oorzaken nog steeds tekorten bestaan. De injectievloeistof is een belangrijk geneesmiddel en is niet leverbaar. Het middel kan eigenlijk niet vervangen worden door een ander middel. Door het te importeren uit andere landen wordt geprobeerd om het probleem zo klein mogelijk te houden.

Ook parkinson-patiënten die Levodopa slikken hebben een fors probleem. Die kunnen wel overstappen op een ander medicijn met een andere werkzame stof, maar de kans is groot dat zo'n omzetting hun dagelijks functioneren negatief beïnvloedt. Ook bij dit middel zijn de tekorten het gevolg van productieproblemen bij de fabrikant.

In 2018 legden de apothekers de verantwoordelijkheid voor de medicijntekorten ook bij het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Een onderzoek van Berenschot in opdracht van de KNMP en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen liet zien dat sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 de tekorten aan middelen die onder het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars vallen sneller stegen dan de tekorten aan andere medicijnen. Maar sinds 2016 neemt het tekort aan preferente middelen weer af. Voor 2018 zijn nog geen uitgesplitste cijfers beschikbaar.

Verder is het volgens de KNMP opvallend dat er ook tekorten bestaan aan een aantal categorieën medicijnen. Bij anti-epileptica hebben zich in 2018 negentien keer tekorten voorgedaan. De instelling van epilepsiepatiënten op de juiste medicatie en de juiste dosering van het gekozen middel is een proces dat heel nauw luistert.

Bij oogmedicijnen trad vorig jaar meer dan vijftig keer een tekort op. Ook allerlei antibiotica waren vaak niet leverbaar. Dat was ruim veertig keer het geval. Antibiotica zijn onmisbaar om infecties te genezen. Daarbij is het heel belangrijk dat het juiste antibioticum wordt voorgeschreven, bij voorkeur smalspectrum antibiotica die heel gericht tegen bepaalde bacteriën werken.

Als die niet leverbaar zijn, zoals in 2018 soms het geval was, dan moeten artsen breedspectrum antibiotica inzetten die ongerichter werken en ook allerlei bacteriën doden die we nodig hebben. Bovendien ontstaat er door het gebruik van breedspectrum antibiotica vaker antibioticaresistentie.ARTIKEL: RECORDAANTAL ORGAANDONATIES IN 2018.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Het aantal mensen dat na overlijden organen heeft afgestaan voor transplantatie is vorig jaar gestegen tot 273. Dat is het hoogste aantal ooit, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). In het jaar daarvoor ging het om 244 orgaandonoren.

De donoren hebben afgelopen jaar 815 orgaantransplantaties mogelijk gemaakt, doordat hun organen naar meerdere ontvangers gingen. Dat betekent een stijging van 15 procent vergeleken met 2017.

NTS-directeur Bernadette Haase is blij met de cijfers. Zij wijst er echter op dat ook de wachtlijst voor een orgaantransplantatie met 7 procent is gestegen. 'Hoewel de toename van orgaan- en weefseltransplantaties een zeer hoopvolle ontwikkeling is, zijn we er echt nog niet. Er zijn nog steeds mensen die niet tijdig een orgaan ontvangen en dus overlijden.'ARTIKEL: ABONNEMENTSTARIEF MOOIE EERSTE STAP, MEER NODIG TEGEN STAPELING ZORGKOSTEN.
Bron: Redactioneel/Ieder(in).

Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Om dit structureel te regelen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC hebben hun visie onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer. Begeleiding, dagbesteding en respijtzorg moeten gewoon onder het vaste tarief vallen.

Voor dit jaar is het abonnementstarief geregeld via een bestuurlijk besluit (Amvb). Het kabinet komt met een wetswijziging om het maximum op eigen bijdragen Wmo structureel in te voeren. De organisaties zijn positief over invoering van het abonnementstarief. Voor middeninkomens is dit een belangrijke maatregel. Wel benadrukken we dat dit niet mag leiden tot verschraling van het zorgaanbod of ongewenste financiële effecten voor lagere inkomens. Ook vragen we meer zekerheden op een aantal punten.

Begeleiding.

Mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen maken vaak gebruik van begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. Voor het terugdringen van zorgkosten is het van groot belang dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat deze voorzieningen altijd onder het abonnementstarief vallen.

Discussie over geld.

Tussen rijk en gemeenten wordt momenteel discussie gevoerd over financiering van de Wmo en de compensatie aan gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief. Deze discussie mag niet leiden tot verschraling van het zorgaanbod via de gemeenten. Ook moeten de regelingen voor minima volledig overeind blijven. De lagere eigen bijdragen voor middeninkomens mogen niet tot resultaat hebben dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten betalen. De discussie tussen rijk en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.

Meer nodig.

Om de stapeling van zorgkosten echt goed aan te pakken is meer nodig dan alleen het abonnementstarief. In de brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties onder meer om een lagere eigen bijdrage en aanvullende eigen betalingen voor de Wet langdurige zorg, aandacht voor het moeilijk op te brengen eigen risico zorgverzekering en de hoge woon- en leefkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De Tweede Kamer praat komende weken verder over het wetsvoorstel en de stapeling van zorgkosten. Wij houden u op de hoogte van de discussie.ARTIKEL: SIGNALERING: ZELFSTURING IN ZORG OP RETOUR.
Bron: Redactioneel/Trouw/Cordaan.

Hoera, de manager verdwijnt uit de zorg, zo juichte een grote groep Nederlanders toen steeds meer thuiszorgorganisaties gingen werken met zelfsturende teams. Niet alleen Cordaan Thuiszorg komt terug op zelfsturing. Het dagblad Trouw signaleert een nieuwe trend. André Brand (directievoorzitter Cordaan Thuiszorg) komt in de krant uitgebreid aan het woord. Hij vertelt waarom de teamleider weer terugkeert in de teams.

De teamleider keert weer terug in wijkteams. Weliswaar in een andere rol dan vroeger, maar wel op uitdrukkelijk verzoek van de medewerkers. Het faciliterend leiderschap dat Cordaan voorstaat, sluit volgens André Brand prima aan op zelfsturing. Zo’n leider vertelt anderen niet wat er moet gebeuren, maar laat de medewerkers dat zelf beslissen. “Zo’n nieuwe teamleider stelt mensen juist in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar als er iets aan de hand is, een probleem met iemands functioneren bijvoorbeeld, dan moet iemand dat probleem oplossen.”

Artikel Trouw:

Het enthousiasme over zelfsturing is niet verdwenen, maar intussen klinken er ook andere geluiden. Ruim een jaar geleden stopte de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Laurens al met de zelfsturende teams. Vorige week volgde Cordaan, met ruim duizend medewerkers een grote thuiszorgorganisatie in Amsterdam. Keert de manager terug in de zorg?

André Brand is directievoorzitter van Cordaan Thuiszorg. Hij stopte op 1 januari met de zelfsturende teams. Niet omdat hij dat zelf zo graag wilde, het verzoek kwam van het personeel. “Wij zagen veel personeel vertrekken omdat ze het werk niet leuk vonden. We zijn zes maanden intensief met bijna alle medewerkers in gesprek geweest. In individuele sessies en in groepjes hebben we gevraagd: wat maakt werken bij Cordaan wel en niet leuk?”

Vrijheid.

Op de vraag wat er niet leuk was, kwamen twee antwoorden, zegt Brand. “De wijkverpleegkundigen misten de vrijheid. Een team bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers van verschillende niveaus. Op het hoogste niveau zitten de hbo-verpleegkundigen. Ze kwamen door de zelfsturing onvoldoende toe aan hun eigen vak. Wat zij deden was kijken of de planning op orde was, openstaande diensten invullen als mensen ziek waren.”

Het tweede antwoord was: we missen de aandacht van een teamleider en voelen ons er alleen voor staan. “De medewerkers wilden een teamleider dichtbij, iemand die hen kent”, zegt Brand. “Wij hebben honderden vijftig-plussers in dienst die niet volledig inzetbaar zijn. Een teamleider kan zien of iemand slecht in zijn vel zit en deze medewerkers even uit de planning halen. Daarbij zijn de lusten en lasten niet altijd evenredig verdeeld. De een loopt altijd de rotdiensten, de ander krijgt telkens de leuke. Een team heeft altijd moeite daar zelf uit te komen. Want ja, wie spreekt zijn collega daarop aan? Kortom, er was een enorme roep om een teamleider.”

Basisrooster.

Die kijgen ze nu terug. De teamleider zorgt voor een goed basisrooster en neemt alle plannings- en administratieve taken over. De wijkverpleegkundigen komen vanaf 1 januari los te staan van de teams en krijgen de tijd om te kijken hoe zij het beste zorg in de wijk kunnen leveren en wat zij kunnen doen aan preventie, zodat mensen zich langer zelf kunnen redden.

Gebrek aan aandacht van de leiding is ook een reden dat Vincent Maas, toenmalig interim-bestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie Laurens, de zelfsturing beëindigde. “Ik kreeg applaus toen ik de zelfsturing stopte”, was in september 2017 de kop boven een veelgelezen artikel van vakblad Zorgvisie. “Ik zie dat de laatste tijd genuanceerder over zelfsturende teams wordt gesproken”, zegt hij. Nee, hij is niet voor of tegen. “Het hangt sterk af van de organisatie en van het moment. Laurens stond onder verscherpt toezicht en had financiële problemen. Dat is geen periode om te investeren in zelfsturende teams.”

Kritisch is hij wel. “Zelfsturing werkt alleen als het bestuur er echt in gelooft en de medewerkers zich er volop voor willen inzetten. Dat zijn randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je aan zelfsturing begint.”

Of er sprake is van een kentering en zorgorganisaties de zelfsturing terugdraaien, kan Maas niet zeggen. “Er zijn voorbeelden waar het wel goed gaat. Buurtzorg bijvoorbeeld. Maar ik hoor wel dat er meer organisaties zijn die net als ik denken, dat zelfsturing niet altijd de beste oplossing is.”

Brancheorganisatie voor de thuiszorg Actiz merkt dat organisaties zoeken naar ‘een ander evenwicht’. “Zorgprofessionals zitten niet te wachten op allerlei regelactiviteiten. Ze willen zorg verlenen”, zegt een woordvoerder.

Of de hype op zijn retour is, kan organisatiepsycholoog Wieger Janse niet zeggen. Wel hoort hij kritische geluiden over zelfsturing. “Het nieuwe is er naar mijn idee wel vanaf en er ontstaat meer nuance”, zegt de mede-eigenaar van Janse & Broeders, een bureau dat organisaties helpt bij de invoering van zelfsturende teams. “Zelfsturing kan zeker een antwoord zijn op vragen die nu in organisaties spelen.” Die vragen gaan over de vele regels en protocollen die medewerkers moeten volgen. Die moeten tot betere zorg leiden, maar volgens verpleegkundigen en verzorgenden zitten die regeltjes hen juist dwars als zij patiënten willen helpen. De reflex is om leidinggevenden nog eens te laten kijken naar de regels, maar volgens Janse is het beter als de medewerkers zelf een plan bedenken over hoe zij hun werk het beste kunnen doen. Dan kunnen zij in overleg met de leiding een nieuwe werkwijze invoeren.

“Je moet van tevoren goed nadenken wat je wel en niet bij een team neerlegt”, zegt Janse. “Ik heb een thuiszorgorganisatie meegemaakt die nieuwe wasmachines moest uitzoeken. Dan schiet je door naar de verkeerde kant. ­Taken die teams zelden uitvoeren en waar ­specialistische kennis voor nodig is, kun je maar beter niet bij een team leggen.”

Volgens Janse is zelfsturing niet zo nieuw als veel mensen denken. In de jaren vijftig deden de koempels in de mijnen al aan zelfsturing. En zelf maakte hij in de jaren negentig bij Nedcar de introductie van zelfsturende teams mee. Alleen heette het toen anders.

Dat twee grote thuiszorgorganisaties zijn gestopt met zelfsturing betekent niet dat die uit de zorg verdwijnt, stelt Amir Sharafkhani, adviseur organisatiekunde bij Twynstra Gudde. “Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de aanbieders van langdurige zorg aan zelfsturing doet.” Hij ziet dat er nog altijd veel interesse is in zelfsturingartikelen en -congressen en in sprekers als Jos de Blok, de man achter Buurtzorg. Die wordt gezien als de grondlegger van zelfsturing in de thuiszorg.

De beweging naar zelforganisatie ten spijt, de baas keert toch echt hier en daar terug, zoals bij Laurens en Cordaan. Dat heeft deels te maken met het type medewerker dat er werkt, zegt Brand. De vaardigheden van thuiszorgmedewerkers zijn ingeschaald naar niveau. ­Niveau twee is een helpende die als kerntaak wassen en aankleden heeft. Niveau vijf is het hoogste niveau, waar de hbo-verpleegkundigen onder vallen.

“Bij Buurtzorg vind je vooral niveau vier en vijf”, zegt Cordaan-directeur Brand. “Zij kiezen bewust voor Buurtzorg juist vanwege die zelfsturing. Maar wij hebben ook zeshonderd verzorgenden van niveau twee in dienst. Daar ben ik erg blij mee want het is een enorme hype geweest om iedereen zo hoog mogelijk op te leiden, terwijl er juist veel vraag is naar laagcomplexe zorg als douchen en wassen. Niet dat niveau twee per se een baas nodig heeft, maar als je digitaal minder vaardig bent, is het prettig als iemand je kan helpen. Wij willen deze mensen houden, dus als zij moeite hebben met zelfsturing en daarom weggaan, dan moeten we het anders doen.”

Niet de ambitie.

Over laagopgeleiden hoor je vaak dat zij niet de ambitie of de vaardigheden hebben om zelfsturend te zijn, zegt Sharafkhani. “Of dat terecht is? Ik denk het niet. Als een team stabiel is, goed op elkaar ingespeeld en een duidelijke rolverdeling heeft, kan ook een team van laagopgeleiden zelfsturend zijn. Teamleden moeten weten wie waar goed in is en wat ze van elkaar kunnen verwachten.” Mis gaat het volgens hem als er veel medewerkers vertrekken, er geregeld nieuwe gezichten in het team verschijnen of de flexibele schil te groot is. Dan weten mensen, hoog- of laagopgeleid, niet wat ze aan elkaar hebben en ontstaat instabiliteit, onduidelijkheid en onrust.

Dat bij Cordaan de teamleiders terugkeren, wil niet zeggen dat daarmee de traditionele manager aan een nieuw leven begint. De wijkverpleegkundigen en verzorgenden behouden hun autonomie, zegt Brand. “De nieuwe teamleider is geen ouderwetse baas die alles strak aanstuurt.”

In zelfsturende teams staat altijd een informele leider op, zegt hij. Iemand die net iets sociaal vaardiger is dan de anderen. Ook bij Cordaan, dat zes jaar lang zelfsturend heeft gewerkt, gebeurde dat. Onder andere deze mensen heeft Cordaan benoemd tot de nieuwe teamleiders. “We hebben veertien teamleiders. Vier van hen komen van buiten, tien van binnen. Dat zijn de mensen die binnen de zelfsturende teams al een informele leidersrol hadden. Zij hebben een zorgachtergrond en geen bedrijfskundige opleiding. Daar kiezen we bewust voor. D at zorgt voor een nieuw type leider. Een half jaar geleden hebben we een visie op leiderschap gedefinieerd: de teamleider is verantwoordelijk voor het tot bloei laten komen van de medewerkers en zorgt voor een goede werkomgeving. Met opleidingen, trainingen en een goed basisrooster.”

Brand denkt dat meer zorgorganisaties zullen overgaan op het faciliterend leiderschap dat Cordaan voorstaat, juist omdat het zo goed aansluit op zelfsturing. “Zo’n nieuwe teamleider stelt mensen in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar als er iets aan de hand is, een probleem met iemands functioneren bijvoorbeeld, dan moet iemand dat probleem oplossen.”

Dat kun je niet overlaten aan zelfsturende teams, vindt Brand, want je moet wel je naaste collega aanspreken. Er zijn weliswaar coaches bij de teams, maar hun invloed is beperkt. Zij begeleiden alleen de groepsprocessen. Plannen is ook een taak voor de nieuwe teamleider. “Dat is een vak”, zegt Brand. “Niet iedereen kan dat. Met het gevolg dat de medewerker met niveau vijf het doet, terwijl die juist in de wijk moet zijn.”

Zo wordt de zorg niet beter, en dat is toch het doel, stelt Brand. “Mijn stelling is: zelfsturing is een middel om te komen tot goede zorg en blije medewerkers. Ik zat hiervoor bij een organisatie waar zelfsturing werd ingevoerd en daar liep het fantastisch. Maar bij Cordaan worden mensen er niet blij van. Dan moet je er niet aan vasthouden.”ARTIKEL: FOUTE VRIJWILLIGERS STRAKS OP ÉÉN ZWARTE LIJST.
Bron: Redactioneel/AD/NOS/ANP MediaWatch.

De koepelorganisaties van sportbonden en vrijwilligersorganisaties komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst die het makkelijker moet maken om ontuchtplegers te weren. Het AD meldt dat de organisaties nu nog met twee lijsten werken waar alleen mensen opstaan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld.

Dat moet straks anders worden. De overkoepelende organisaties NOC*NSF en VON willen dat op de gezamenlijke zwarte lijst straks ook mensen komen te staan die door de strafrechter zijn veroordeeld én vrijwilligers die door een bestuur zijn geschorst of verwijderd.

Zo moet het makkelijker worden voor verenigingen om na te gaan of iemand een verleden heeft. Dan kan voorkomen worden dat een ontuchtpleger die bij de ene vereniging is weggestuurd, zonder problemen weer aan de slag kan bij een andere club.

Interne sanctie.

Op de huidige, afzonderlijke lijsten van NOC*NSF en VON staan nu in totaal ongeveer zes mensen. Dat aantal is zo laag omdat clubs en verenigingen amper mensen doorsturen naar de tuchtrechter. Veel zaken worden volgens de krant met een interne sanctie afgedaan. En die zijn nu niet zichtbaar voor andere clubs, waardoor ontuchtplegers vaak zonder problemen weer bij een andere club met kinderen of tieners kunnen werken.

Op de nieuwe lijst worden ook de mensen die een interne sanctie hebben gekregen, centraal geregistreerd. "We willen dat iemand die van het verenigingsbestuur een gebiedsverbod krijgt of geschorst is omdat nog een onderzoek loopt, ook op de zwarte lijst komt", zegt Geert Slot van NOC*NSF in het AD.

Aantal meldingen verdubbeld.

Wanneer de lijsten daadwerkelijk worden samengevoegd, is niet duidelijk. De koepelorganisaties hadden vorig jaar al een akkoord gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar vanwege de nieuwe privacywetgeving moet die procedure opnieuw. NOC*NSF en VON willen deze zomer een vergunning aanvragen voor het nieuwe registratiesysteem.

In 2017 werd al duidelijk dat sportclubs meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet goed aanpakken. Meldingen worden vaak informeel afgedaan, concludeerden onderzoekers toen. Deze week werd bekend dat het aantal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag in de sport afgelopen jaar is verdubbeld. Negen op de tien slachtoffers zijn minderjarig.ARTIKEL: RUIM 4 OP DE 10 VROUWEN KRIJGT LAST VAN KAALHEID: 'ER IS ZOVEEL SCHAAMTE OVER'.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws.

Kaalheid. Het wordt gezien als een mannenprobleem, maar dat is het zeker niet. Ruim 40 procent van de vrouwen lijdt eraan, zo'n 15 procent al op jonge leeftijd. Maar erover praten, dat gebeurt bijna niet. "Er zijn zelfs mannen die niet weten dat hun vrouw hier last van heeft", vertelt dermatoloog Ids Boersma.

Dat het taboe groot is, ontdekte culinair schrijver en fotograaf Monique van Loon (30). Ze postte vorige week een foto op Instagram waarbij ze schreef dat ze al een jaar problemen had met haaruitval. In korte tijd kwamen daar ruim 160 reacties op van onbekenden die zich in haar verhaal herkenden, een groot deel via privéberichtjes.

Schaamte.

"Het verbaast me hoeveel mensen er last van hebben, maar nog meer: hoeveel schaamte er is", vertelt Monique aan RTL Nieuws. "Vrouwen schrijven dat ze dat echt niet aan hun vriendinnen durven te vertellen of er zelfs niet mee naar de huisarts durven."

Dat veel vrouwen last krijgen van kaalheid, kan dermatoloog Ids Boersma van de Intermedica Kliniek in Boxmeer bevestigen. "40 procent van de vrouwen krijgt last van erfelijke kaalheid. 15 procent van de vrouwen zelfs voor de menopauze, soms al rond 20-jarige leeftijd."

Stress en ijzertekort.

"Daarnaast zijn er vrouwen die (tijdelijk) veel haaruitval hebben door stress, ijzertekort, na een zwangerschap... En nog eens 2 procent van de vrouwen heeft de haarziekte alopecia areata, waardoor ze kale plekken krijgen." Er zijn zo'n 50 haarziektes, vertelt Boersma. En in de meeste gevallen is de haaruitval relatief eenvoudig te behandelen.

Toch kan Boersma wel verklaren waarom vrouwen het zo moeilijk vinden om erover te praten. "Er is geen onderdeel aan het lichaam dat het zelfbeeld van vrouwen zo beïnvloedt als hun haar. Dat zie je ook met overbeharing. Zelfs borsten hebben minder invloed op het zelfbeeld, die kun je nog een beetje verbergen. Met haar kan dat niet. En kaalheid bij vrouwen is niet geaccepteerd. Een kalende man kan bijvoorbeeld prima nieuwslezer zijn, een kalende vrouw niet."

Extensions.

Sommige vrouwen schamen zich zo voor hun haaruitval, dat zelfs hun partners niet weten dat ze eraan lijden. "Die dragen een haarnetje of nemen extensions om het maar te camoufleren."

Uit een vragenlijst die Boersma vrouwen laat invullen als ze bij hem komen, ziet hij dat ze vaak de hele dag door met hun haarprobleem bezig zijn. "Sommigen voelen zich diep ellendig. Ze lopen bij een psychiater of laten zich beperken in hun dagelijks leven. Ik ken een meisje van 18 dat niet meer naar school durft."

Mannenshampoo.

Na zelf van alles te hebben geprobeerd - "tot stinkende mannenshampoo aan toe" - besprak Monique haar klachten met de oncoloog naar wie ze gaat omdat ze baarmoederhalskanker heeft gehad. "Ik heb geen chemokuur gehad, maar doordat mijn baarmoeder is verwijderd, waren mijn hormonen in de war."

Een hormoonspecialist adviseerde haar om de pil te slikken. Ook liet ze bij de huisarts haar bloed controleren. Daaruit bleek dat ze een tekort had aan de vitamines D, B12 en ijzer. "Daar zijn heel makkelijk supplementen voor te krijgen." Inmiddels is ze weer blij met haar haar.

Cosmetisch probleem.

Helaas is een bezoek aan de huisarts met dit probleem niet altijd de oplossing, ziet Boersma. Dat komt omdat artsen niet weten waar ze naar moeten kijken. "Vaak merken vrouwen dat hun haar een stuk dunner wordt, maar zijn er geen grote kale plekken te zien. Als ze dan bij de huisarts komen, dan ziet die geen probleem. De huisarts moet dan met een dermatoscoop naar de diktes van het haar kijken om de diagnose te kunnen stellen, maar dat gebeurt vaak niet."

Dat komt volgens Boersma omdat artsen in hun opleiding weinig hebben geleerd over haarproblemen, maar ook doordat haaruitval als een cosmetisch probleem wordt gezien. "Dat geldt ook voor dermatologen. Ik heb soms patiënten die 150 of 200 kilometer reizen voor een consult bij mij, zo weinig artsen zijn er die zich hiermee bezighouden."

Langer groeien.

"Dat artsen vrouwen niet helpen met hun haaruitval, is jammer. Het is vaak goed te behandelen. Erfelijke kaalheid is bijvoorbeeld met capsules Dutasteride tegen te gaan. Dat middel zorgt ervoor dat een haar niet slechts vier maanden groeit - zoals bij erfelijke kaalheid vaak het geval is - maar de normale vier jaar. En ook andere oorzaken van haaruitval zijn bijna altijd te behandelen."

"Maar als een huisarts zegt dat er niets aan de hand is, dan lopen vrouwen soms nog jaren rond met hun onzekerheid, totdat ze horen dat er toch artsen zijn naar wie ze toe kunnen. En hoe eerder ze erbij zijn, hoe meer we kunnen redden. Erfelijke kaalheid hoeft niet te bestaan, het is een keuze. Maar dan moet je wel een arts hebben die er verstand van heeft."ARTIKEL: MINISTER BRUINS ONTEVREDEN NA GESPREK MET FARMACEUT OVER KANKERMEDICIJN.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP.

Minister Bruno Bruins heeft een "intensief gesprek" gehad met farmaceut Novartis, die de prijs voor een levensreddend medicijn tegen bepaalde vormen van kanker onlangs bijna heeft verzesvoudigd.

Het bedrijf heeft hem niet kunnen uitleggen waarom het zo'n hoge prijs voor lutetium-octreotaat vraagt, laat de bewindsman weten.

Novartis kreeg het geneesmiddel door een overname in handen en rekent nu voor een kuur per patiënt zo'n 92.000 euro. Voorheen maakten ziekenhuizen het middel zelf, toen kostte het nog circa 16.000 euro per patiënt.

Een kuur bestaat uit vier infusen. Bruins kondigde eerder deze week aan dat hij van het bedrijf tekst en uitleg wilde over die forse prijsverhoging.

"Ik heb Novartis laten weten dat ik niet bereid ben hun prijs te betalen", aldus Bruins. Hij heeft het bedrijf erop gewezen dat het medicijn, dat ontwikkeld is in het Rotterdamse Erasmus MC, tegen veel lagere kosten kan worden bereid.

Novartis moet als leverancier van de grondstoffen daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt de minister.

Dit specifieke medicijn is relatief effectief bij het bestrijden van NET-tumoren, een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt vanuit cellen die in staat zijn hormonen te maken en af te scheiden. In totaal behandelde het Erasmus MC sinds 2000 meer dan vijftienhonderd patiënten voor deze specifieke aandoening.ARTIKEL: MS-PATIËNTEN NAAR DEN HAAG OM 'LOOPMEDICIJN' TERUG TE KRIJGEN IN BASISPAKKET.
Bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS].

De vereniging van multiple sclerose-patiënten gaat dinsdag naar de Tweede Kamer om het 'loopmedicijn' Fampyra terug te krijgen in het basispakket. Ze heeft meer dan 41.000 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van een petitie.

Er was tijdelijk een vergoeding, maar die is gestopt. Het Zorginstituut concludeerde vorig jaar dat fampridine ofwel Fampyra 'geen plaats verdient' in het basispakket. Het is volgens de instantie niet bewezen beter dan andere behandelingen in Nederland, maar zin wel duurder.

Tweeduizend mensen hebben baat bij het middel.

Toch zijn er volgens de vereniging zeker tweeduizend mensen in Nederland bekend die wel degelijk baat hebben bij het middel. Het lopen gaat ze gemakkelijker af. Omdat veel MS-patiënten niet kunnen werken en afhankelijk zijn van een uitkering, zijn de kosten van 165 euro per vier weken voor een aantal van deze patiënten een probleem.

Radar terugkijken: MS-medicijn Fampyra niet meer vergoed

Verenigingsvoorzitter Jan van Amstel zegt dat het middel het verschil kan maken tussen wel of geen rolstoel. Dokters kunnen volgens hem al na twee weken zien of Fampyra effect heeft, als er dus nog geen honderd euro aan is uitgegeven.ARTIKEL: ONTSTEKINGSREACTIES IN ERFELIJKE BORSTKANKER MOGELIJK NIEUW AANGRIJPINGSPUNT VOOR BEHANDELING.
Bron: Redactioneel/UMCG.

In sommige families komen mutaties in genen voor die een verhoogd risico op kanker geven.

Uit laboratoriumonderzoek van hoogleraar Marcel van Vugt van het UMCG blijkt dat mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Zulke ontstekingsreacties activeren het afweersysteem, en dit kan betekenen dat geneesmiddelen die aangrijpen op het afweersysteem, zoals immuuntherapie, mogelijk geschikt zijn bij deze specifieke vorm van erfelijke borstkanker. Van Vugt publiceert over zijn onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

In sommige families komen mutaties in genen voor die een verhoogd risico op kanker geven. Zoals een mutatie in het BRCA-gen: vrouwen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen hebben 60 tot 80 procent risico om voor de leeftijd van 70 jaar borstkanker te krijgen. Ter vergelijking: vrouwen zonder BRCA-genmutatie hebben een risico van ongeveer 14 procent op borstkanker. Erfelijke borstkanker door een BRCA genmutatie is bovendien vaak een agressievere vorm van borstkanker.

Van Vugt: “Een ontstekingsreactie is eigenlijk een soort alarmsysteem van de cel: het alarm gaat af als er inbrekers zijn – bijvoorbeeld bacteriën of virussen. Ondanks dat er bij deze tumorcellen geen ‘inbrekers’ zijn, zien we wel dat het alarm afgaat.” Uit het onderzoek van Van Vugt blijkt dat tumorcellen, als gevolg van een BRCA-mutatie, zo’n signaal afgeven, wat door cellen van het afweersysteem kan worden opgemerkt.

Dat tumorcellen zo’n ontstekingsreactie geven, is voor Van Vugt een sterke aanwijzing dat deze erfelijke vorm van borstkanker in de toekomst mogelijk behandeld kan worden met medicijnen die aangrijpen op het afweersysteem, zoals immuuntherapie. Deze type medicijnen zorgen ervoor dat het immuunsysteem de tumorcellen vernietigd. Immuuntherapie wordt onder meer al ingezet bij longkanker en bij melanoom, een bepaald type huidkanker.

Van Vugt gaat nu onderzoeken of borstkankercellen met BRCA-mutaties inderdaad gevoelig zijn voor verschillende vormen van immuuntherapie. “Dit type geneesmiddel is sterk in ontwikkeling. De geneesmiddelen hiervoor zijn ontwikkeld, en worden volop getest. We gaan onderzoeken hoe we deze specifieke types borstkanker kunnen aanpakken met de middelen die beschikbaar zijn. Daarnaast willen we onderzoeken of andere genmutaties die ook borstkanker veroorzaken een vergelijkbare ontstekingsreactie geven. Een andere belangrijke vraag die wordt onderzocht is waarom het afweersysteem zulke tumorcellen al niet in een vroeg stadium opruimt.”

Het duurt nog zeker enkele jaren voordat we weten of deze manier van behandelen inderdaad effectief kan zijn voor patiënten, verwacht Van Vugt. Hij wil deze geneesmiddelen in het laboratorium testen op tumorweefsel. Pas wanneer ook dat onderzoek positieve resultaten oplevert, kan er met klinisch onderzoek worden gestart.

Van Vugt werkt in dit onderzoek samen met het Nederlands Kankerinstituut. Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Meer over het onderzoek staat in Nature.ARTIKEL: ZIEKENHUISZORG OP STEEDS MINDER PLEKKEN BESCHIKBAAR.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP MediaWatch..

Voor ziekenhuiszorg kun je op steeds minder plekken in het land terecht. En dat komt niet alleen door faillissementen en fusies. De afgelopen drie jaar verdwenen her in der in het land verschillende poliklinieken. "Voor mensen die minder mobiel zijn is dat echt een verslechtering van de zorg."

Op basis van gegevens van Mediquest vergeleek RTL Nieuws het aanbod van ziekenhuiszorg in 2016 met dat van nu. Bij ruim de helft van de 29 onderzochte specialismen kun je in minder plaatsen terecht. Het gaat onder meer om oncologie, revali.

Verder reizen.

De daling is niet alleen het gevolg van recente faillissementen, zoals die van het Slotervaartziekenhuis en MC Zuiderzee. In de afgelopen jaren werden ook in andere ziekenhuizen poliklinieken gesloten. Zo kun je voor een bevalling bijvoorbeeld niet meer terecht in Hoogeveen en Stadskanaal. Het betekent dat mensen verder moeten reizen. In de genoemde plaatsen leidde het besluit, net als in Lelystad, tot zorgen en protest bij inwoners.

Er zijn diverse redenen voor de afname. Soms is de sluiting van een poli uit (geld)nood geboren, maar soms ook om juist betere zorg te kunnen leveren. Zo verdwenen er oncologiepoli's bij kleinere ziekenhuizen en werden zij ondergebracht bij grotere om daar meer specialistische en betere zorg te kunnen bieden. De patiëntenvereniging is er blij mee. Zij reizen liever iets verder voor goede zorg, dan mindere zorg dichtbij.

Verslechtering.

Dat geldt zeker niet voor reumapatiënten. Reumazorg wordt op 8 plaatsen minder aangeboden dan in 2016. Het baart ReumaNederland zorgen. Verder reizen is voor reumapatiënten een flinke opgave. "Mensen met reuma gaan zo'n drie a vier keer per jaar naar het ziekenhuis, het is een chronische aandoening, dus voor mensen die minder mobiel zijn is dat echt een verslechtering van de zorg", zegt Sija de Jong van de patiëntenvereniging.

Het probleem is groter, aangezien ook de wachttijden bij ziekenhuizen toenemen. Zo constateerde RTL Nieuws eerder dat in heel Friesland geen reumatoloog beschikbaar is binnen de wachttijdnorm van 4 weken. "In Nederland hebben we onze mond vol van patiëntgerichte zorg. Dat zijn deze ontwikkelingen absoluut niet."

Trend.

Aan de afname van plaatsen waar je terecht kan voor ziekenhuiszorg lijkt voorlopig geen einde te komen. Ook voor de komende jaren staan sluitingen van poli's en ziekenhuizen op de agenda. Zo werd afgelopen week bekend dat het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag hoogstwaarschijnlijk in 2021 of 2022 de deuren zal sluiten.datiegeneeskunde en reumatologie.ARTIKEL: NZA BEREKENT KOSTEN NIEUW KWALITEITSKADER SPOEDZORG.
Bron: Redactioneel/NZa.

Invoering van het kwaliteitskader Spoedzorgketen gaat Zorginstituut Nederland (ZIN) maakte. In het kwaliteitskader maken partijen afspraken over de maximaal 26,8 miljoen euro meer kosten. Dat blijkt uit de budget impactanalyse (BIA) die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van kwaliteit waar de spoedzorg in Nederland aan moet voldoen. Op basis van de informatie uit de BIA zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie ervan.

Bij het indienen van een kwaliteitsstandaard kijkt ZIN of een kwaliteitsstandaard voldoet aan bepaalde criteria. Omdat ZIN voorziet dat de uitvoering van deze afspraken kan leiden tot een stijging van de zorgkosten, heeft zij de NZa gevraagd om de mogelijke meerkosten te onderzoeken. Dit heet een budget impactanalyse. Er is een wet in voorbereiding waarin de minister de bevoegdheid krijgt om te beslissen of deze meerkosten verantwoord zijn. Vooruitlopend op deze wet heeft de NZa de mogelijke meerkosten voor het kwaliteitskader Spoedzorgketen in kaart gebracht. ZIN informeert de minister over de uitkomsten van de budget impactanalyse.

Voor deze budget impactanalyse hebben wij onderzocht welke aanpassingen ziekenhuizen moeten doen om aan de normen van het kwaliteitskader te voldoen. In het bedrag hebben wij de mogelijke besparingen en mogelijkheden zoals samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen niet meegenomen. De financiële effecten van mogelijk besparingen zijn namelijk lastig te berekenen. Ziekenhuizen hebben diverse mogelijkheden om samen te werken voor de invulling van de normen. Dat maakt dat we verwachten dat de kosten lager zullen uitvallen en de meerkosten uiteindelijk onder de 26,8 miljoen euro blijven.

De NZa heeft op verzoek van ZIN een berekening gemaakt voor vier nieuwe normen uit het kwaliteitskader: Zo moet op elke seh een arts met voldoende ervaring aanwezig zijn. Ook moet er binnen een halfuur een arts, een verpleegkundig specialist of medisch specialist met geriatrische expertise beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ook de apotheek, klinische chemie en medische microbiologie binnen een half uur beschikbaar zijn. Alle 87 seh’s in Nederland hebben informatie aangeleverd om inzicht te geven in de meerkosten.

Uit de ontvangen informatie blijkt dat 25 ziekenhuizen al voldoen aan de vier nieuwe normen uit het kwaliteitskader. Voor een deel van de ziekenhuizen blijkt het vanwege het personeelstekort lastig om altijd een arts met twee jaar werkervaring op de seh te hebben. Vooral voor seh’s waar relatief weinig patiënten komen is dit een opgave. Hierdoor zullen zij hoger gekwalificeerd personeel in moeten zetten (SEH-arts of medisch specialist). Dit kan mogelijk leiden tot hogere kosten. Deze kosten heeft de NZa al in de maximale meerkosten van 26,8 miljoen euro meegenomen. Aan de norm voor geriatrische expertise kunnen de meeste ziekenhuizen wel voldoen in de toekomst. Vooral voor kleine seh’s is het nu niet altijd mogelijk om tijdens de avond, nacht en weekenden binnen een half uur een arts, een verpleegkundig specialist of medisch specialist met geriatrische expertise op te roepen.ARTIKEL: KAMERCOMMISSIE VERGADERT OVER PERSONEELSTEKORT IN DE ZORG.
Bron: Redactioneel/TweedeKamer.

De Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt op maandag 28 januari 2019 een rondetafelgesprek over onder andere over het kabinetsplan ‘Werken in de zorg’. Voor die bijeenkomst deden Kamerleden een beroep op ervaringsdeskundigen en betrokkenen.

De Kamercommissie VWS noemt het groeiende tekort aan medewerkers één van de belangrijke uitdagingen van deze tijd. “Voor iedereen die iets te maken heeft met zorg en welzijn. Voor ons allemaal. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Er is nu al een tekort aan personeel. Een grote last, of het nu in de thuiszorg is, of in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg of in de ziekenhuizen, overal staat het werk onder druk door te weinig mensen. Als we geen actie ondernemen dreigt over enkele jaren bovendien een nog veel groter tekort, van wel 100 tot 125 duizend medewerkers in 2022. De Tweede Kamer wil daarom de vinger aan de pols houden bij de inzet die het kabinet hierbij doet. Daarvoor vragen we ook uw hulp."

Actieprogramma gestart.

Er zijn al maatregelen getroffen: “Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sommige plannen daarin zijn al van start gegaan, zoals de landelijke wervingscampagne voor meer personeel en het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen.”

Voorbeelden uit de praktijk.

Maar Kamerleden willen ook graag van deskundigen en mensen uit de praktijk horen wat gedaan kan worden om de arbeidsmarktproblemen in de zorg het hoofd te bieden. “We hebben een aantal betrokkenen en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om op maandag 28 januari 2019 in een rondetafelgesprek hun verhaal te doen. De Kamercommissie wil echter ook degenen die niet aan tafel zitten, maar wél goede voorbeelden hebben van hoe je met personeelstekorten om kunt gaan, uitnodigen hun ervaringen te delen. Dat geeft ons, in aanvulling op het rondetafelgesprek, een completer beeld van de mogelijkheden om iets te doen aan de arbeidsmarktproblematiek.”

Enquête gesloten.

Tot en met donderdag 10 januari 2019 kon iedereen praktijkvoorbeelden, ervaringen en ideeën insturen via het webformulier. Op die oproep kwamen honderden reacties. Op maandag 28 januari 2019 houdt de commissie VWS een rondetafelgesprek over het kabinetsplan ‘Werken in de zorg’; de grote hoeveelheid reacties vormt hierbij waardevolle achtergrondinformatie voor de Kamerleden.ARTIKEL: SCRIBIT - AUDIODESCRIPTIE VOOR ONLINE VIDEO’S.
Bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

Ook als je blind of slechtziend bent, wil je kunnen meepraten over de laatste grappige viral of bizarre nieuwsvideo. Of een instructie kunnen volgen voor het maken van de beste lasagne. Scribit is een uniek platform waarmee audiodescriptie kan worden toegevoegd aan online video’s.

Visio draagt dit platform een warm hart toe, want mee kunnen lachen met die ene hilarische video op YouTube betekent veel voor iemand met een visuele beperking.

Audiodescriptie.

Met Scribit kan audiodescriptie aan een video worden toegevoegd. Audiodescriptie is een ingesproken beschrijving van de visuele elementen van een film of video. Dankzij deze beschrijving kunnen slechtziende en blinde mensen veel beter volgen wat er in beeld gebeurt.

Meedoen mogelijk maken en workshop.

We halen steeds meer van onze informatie uit online video’s. Van nieuwsvideo’s tot klusvideo’s, make-up tutorials of instructievideo’s. Maar ook staan er een heleboel grappige filmpjes online. Als je deze video’s kunt volgen en erover mee kunt praten, doe je gewoon mee.

Wilt u actief meedoen mogelijk maken? In Eindhoven vindt op 16 februari een Scribit-workshop plaats. Lees meer en meld u vóór 29 januari aan via het agendabericht Eindhoven: Workshop Scribit.

"Audiodescriptie bij online video’s maakt het verschil tussen mee kunnen doen of niet meedoen"
Maaike (40 jaar), ambassadeur Scribit.ARTIKEL: PSYCHOLOOG: JE JEUGD BEÏNVLOEDT JE LIEFDESLEVEN.
Bron: Redactioneel/BN De Stem/ANP MediaWatch.

Wat je in je jeugd meemaakt, heeft volgens psycholoog David Blom later invloed op je liefdesleven. Hij leerde hoe je goed omgaat met die kinderwonden, en deelt zijn levenslessen in het theater.

Meerdere keren liet vader Blom zijn gezin in de steek. Het verdriet van die beschadiging noemt David Blom (35) kinderwonden. ,,Voelen dat je niet leeft in het hart en hoofd van een ouder, vormt je onmiskenbaar. Alsof je niet goed genoeg bent.” Die wonden sturen ons onbewust in ons latere leven. ,,Meestal proberen we ze in toom te houden, maar boven alles willen we goedmaken wat ooit is misgegaan. Dit drijft ons onbewust in de armen van onze partner.’’

Blom komt uit een familie van psychologen, theatermakers en schrijvers. Sinds vorige maand treedt hij met Dichterbij op in zijn eigen theater in Buren. Deze show gaat over geluk en liefde en wat dit in de weg kan staan. Met de voorstelling wil hij kennis en inzichten delen. Hier alvast drie adviezen:

"Iedereen wil onvoorwaar­de­lij­ke liefde, maar mensen met kinderwon­den blijven hier langer in hangen."

1. Zie je partner als een mens met tekortkomingen:

Volgens Blom zijn we in het begin van een relatie vooral bezig met het gevoel dat iemand ons geeft, en niet met de persoon zelf. ,,Op een gegeven moment zakt de verliefdheid. Je ontdekt negatieve kanten en begint onredelijke dingen te verwachten.” Diep vanbinnen verwachten we dat onze partner ons eeuwig liefheeft, ons alles geeft wat we ooit hebben moeten missen.

Met ons verstand weten we dat dat niet redelijk is. Het zijn onze kinderlijke verwachtingen. Zo werd ik eens smoorverliefd op een gevoelige en muzikale dame, vol aandacht voor mij. Waaraan had ik dat verdiend? Tot ik ontdekte dat ze haar compassie en aandacht niet altijd op kon brengen. Let maar op, zodra we praten in termen van ‘alles’ en ‘niks’, ‘altijd’ en ‘nooit’, dan zijn onze kinderwonden aan het woord (‘jij luistert nóóit naar mij’). Dat is normaal, iedereen wil onvoorwaardelijke liefde, maar mensen met kinderwonden blijven hier langer in hangen.’’

Probeer een reëel beeld van de ander te krijgen, is het advies van Blom. ,,Zie je partner als een mens met tekortkomingen.’’

2. Herhaal de boodschap van de ander in je eigen woorden:

Als een relatie niet goed loopt, vluchten mensen, of ze vechten. Dat gebeurt volgens Blom onbewust. ,,Sommige mensen hebben het gevoel dat alles op hen neerkomt en zijn voortdurend kritisch op hun partner. Die ander betrekt vaak alles op zichzelf en voelt zich persoonlijk aangevallen (‘alles wat ik doe vind jij verkeerd’). In een vorige relatie verweet mijn ex-vriendin mij dat ik bot en gevoelloos uit de hoek kon komen. Daarop reageerde ik: ‘Jij niet dan? Weet je nog die keer dat...’ Voor we het wisten, zaten we verbitterd naast elkaar op de bank.’’

Kies daarom niet meteen de aanval, maar probeer te verwoorden wat de ander zegt. De boodschap in je eigen woorden herhalen, zorgt ervoor dat de stressknop in het brein van de ander kort oplicht. Die denkt dan: ik word begrepen. Dat kalmeert enorm. De gevoelens van iemand anders verwoorden, laat zien dat je geïnteresseerd bent. Bekijk de wereld door de ogen van de ander. Iedereen wil zich begrepen voelen.’’

"De gevoelens van iemand anders verwoorden, laat zien dat je geïnteresseerd bent."

3. Accepteer dat het opbouwen van een relatie moeilijk is:

Een goede relatie vraagt toewijding, discipline en moed. Blom: ,,Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze pas echt gelukkig zijn als ze de juiste partner hebben gevonden. Ook ik zette ooit hele verlanglijstjes op de datingsite Relatieplanet, op zoek naar die ene grappige, sociale, intelligente, begripvolle, mooie en zelfbewuste vrouw. Ik zou zeggen: draai het eens om. Word zelf een goede partner.”

Dat betekent volgens de psycholoog dat mensen hun tekortkomingen onder ogen moeten zien en hier iets mee doen. Blom: ,,Mensen die zich op een bepaalde manier gedragen, doen dit vaak vanuit hun ervaringen van vroeger. Als je je even rot voelt, onderzoek dan of jouw kinderwonden hier de oorzaak van zijn. En, ook belangrijk: zie je partner vooral als mens van vlees en bloed, die zijn eigen kinderwonden heeft.’’

Dichterbij is op 25 januari en 22 februari om 19.30 uur te zien in theater Kunsthof de Heuf in Buren.ARTIKEL: EEN GOED BEGIN VOOR WERKZOEKENDEN?
Bron: Redactioneel/ANBO.

In de serie 'een goed begin' vraagt netwerkorganisatie sollicitatieLAB 19 arbeidsmarkt-deskundigen en betrokkenen naar hun verwachtingen voor 2019.

19 dagen lang geven de deskundigen antwoord aan de hand van 5 vragen. Ook Liane den Haan en ANBO-ambassadeur John de Wolf deden mee, evenals AWVN-voorman Harry van de Kraats en VVD-Kamerlid Dennis Wiersma.

Liane den Haan.

"Zolang de mismatch tussen vacatures en beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt niet heel snel wordt aangepakt, kan het aantal werkzoekenden niet meer veel dalen. Slecht voor mensen én slecht voor de economie, want we lopen groei mis als werk niet uitgevoerd kan worden wegens gebrek aan vakmensen." (...) "Uit onderzoek weten we dat vooral oudere werknemers het gebrek aan persoonlijk contact in solliictatieprocedures als een groot gemis beschouwen. De afdeling P&O of HR moet zichtbaar en vindbaar zijn, als een uithangbord voor het bedrijf. Een mens of een afdeling die je kunt bellen als je denk dat je van waarde bent voor de organisatie. Liever dat, dan online portalen waar je je gegevens en de CV uploadt, en waar je nooit meer wat van hoort als je pech hebt. Dat onverstandig, onbehoorlijk en ook nog eens heel demotiverend."

Lees alle verwachtingen

John de Wolf.

"Als ik Wouter Koolmees was zou ik meer mogelijkheden zoeken voor oudere werkzoekenden die al lang thuis zitten. Afwijzing op afwijzing doet wat met je eigen ‘ikkie’, zoals ik dat noem. Deze mensen hebben talent en vaak ook interesses, maar blijkbaar lukt het niet om een plek te vinden in een bedrijf. Terwijl er genoeg werk is."(...)

"In ANBO Magazine portretteerden we Simone (64) die als receptionist niet meer aan de bak kwam, maar toen ze na drie jaar WW overging naar begeleiding door haar gemeente, lukte het binnen no-time om weer aan het werk te komen. Dit keer als chauffeur voor ouderen en kinderen. Ze werkt niet full time, en ze wordt geholpen door haar gemeente, maar ze werkt. En ze doet het ook nog eens hartstikke goed! Als ik dat soort voorbeelden hoor denk ik: het kan wel, als we maar willen."ARTIKEL: HOOIKOORTSPATIËNTEN KUNNEN ZICH NU AL OPMAKEN VOOR ELZENPOLLEN.
Bron: Redactioneel/LUMC/NOS/ANP.

De natuur ligt een maand voor op schema door het zachte weer in december en de eerste dagen van januari. Daardoor zijn er nu al bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes, speenkruid en elzen. Hooikoortspatiënten kunnen komende week al last krijgen van elzenpollen, waarschuwt Nature Today.

De eerste piek van elzenpollen lag tijdens de Kerstdagen. Het Leids Universitair Medisch Centrum mat toen een concentratie van 282 elzenpollen per kubieke meter, afkomstig van een elzensoort die in veel plaatsen langs de straat is aangeplant. Dat is veel hoger dan normaal.

Elzenpollenseizoen.

De tweede piek, die komende week wordt verwacht, komt van de witte en de zwarte els. Door de aanhoudende hoge temperaturen ontwikkelen die ook al katjes. Die gaan de komende dagen bloeien, waardoor de pollenconcentratie sterk kan oplopen. De verwachting is dat het elzenpollenseizoen tot half maart duurt.

In december bloeide ook de hazelaar al op grote schaal. De piek lag rond de jaarwisseling, anderhalve maand eerder dan het gemiddelde van vijftig jaar geleden.

De piek van de sneeuwklokjes wordt op 26 januari verwacht; normaal is dat op 22 februari. Volgens De Natuurkalender is de voorlente een maand vroeger dan normaal aangebroken.ARTIKEL: GEEN EXTRA RISICO OP DARMKANKER DOOR POLIEPEN.
Bron: Redactioneel/UMC Utrecht.

Dit is de verrassende uitkomst van een groot Nederlands-Amerikaans onderzoek dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Poliepen in de darmen van patiënten met een chronische darmontsteking, geven geen verhoogd risico op darmkanker. Dit is de verrassende uitkomst van een groot Nederlands-Amerikaans onderzoek dat afgelopen week werd gepubliceerd. Dit betekent dat controle hierop bij deze patiënten in de toekomst wellicht minder vaak nodig is.

Patiënten met een chronische darmontsteking, ook wel inflammatory bowel disease (IBD) genoemd, krijgen nu vaker een darmonderzoek, een coloscopie. Dit adviseren Europese en Nederlandse richtlijnen, omdat studies uit het verleden suggereren dat patiënten met IBD een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van darmkanker. Het is de vraag of ontstekingspoliepen, die worden aangetroffen bij 20-45 procent van de patiënten met IBD, dit risico verder doen toenemen.

Een team van onderzoekers uit de Verenigde Staten (Mount Sinaï Hospital, New York) en Nederland (UMC Utrecht) voerde tussen 1997 en 2017 een multicenter onderzoek uit onder 1.582 patiënten met IBD. Van hen hadden 462 patiënten (29 procent) ontstekingspoliepen. Het doel van de 20-jarige studie was het bepalen van het risico op darmkanker en de noodzaak tot verwijdering van de dikke darm bij IBD-patiënten. De onderzoekers vonden dat patiënten met ontstekingspoliepen vaker meer ernstige ontstekingen hadden en een groter ontstoken oppervlak. Echter, ontstekingspoliepen op zichzelf waren geen onafhankelijke voorspellers van darmkanker.

In deze studie, waarbij IBD-patiënten ongeveer 5 jaar werden gevolgd, was het risico op ontwikkeling van darmkanker niet significant verschillend tussen patiënten met ontstekingspoliepen of zonder poliepen. Deze studie zegt niks over het risico in het algemeen van poliepen op darmkanker.

Minder vaak kijkonderzoek.

"Dit is goed nieuws voor IBD-patiënten met ontstekingspoliepen. De resultaten van deze studie kunnen leiden tot een aanpassing van de richtlijnen, zodat een darmonderzoek minder vaak nodig is. Hierdoor kunnen onze bevindingen bijdragen aan een betere levenskwaliteit en lagere zorgkosten," zegt senior co-auteur dr. Bas Oldenburg, MDL-arts in het UMC Utrecht.ARTIKEL: SCHADECLAIM NA GEMEENTELIJKE AANKOOP ZIEKENHUIS.
Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

Een groep investeerders uit de Noordoostpolder en Friesland dient een schadeclaim in tegen de gemeente Noordoostpolder vanwege de aankoop van het ziekenhuis in Emmeloord. Dat zou de gemeente met voorkennis hebben gedaan.

Gemeenteraadsfracties ontvingen afgelopen donderdag een mail, waarin de schadeclaim wordt aangekondigd, meldt Omroep Flevoland. Eind september hadden de investeerders de gemeente geïnformeerd over hun voornemen om het pand te kopen en zouden financiële gegevens zijn gedeeld. De gemeente werd destijds niet als concurrent gezien, aangezien deze geen interesse had in het gebouw.

Gemeente koopt ziekenhuispand.

Dat veranderde toen eind oktober de MC Groep failliet ging. Afgelopen donderdag werd bekend dat de gemeente Noordoostpolder het pand heeft gekocht. Volgens de investeerders is dat gebeurd op basis van de informatie die zij in september hadden overlegd. Het is nog onbekend wat de gemeente heeft betaald voor het ziekenhuispand en hoe hoog de schadeclaim van de investeerders zal worden.

Extra raadsdebat.

Donderdagavond houdt de gemeenteraad van Noordoostpolder een extra vergadering over de aankoop. In dat ‘verantwoordingsdebat’ moet het college uitleggen wat de overwegingen waren voor de aankoop van het pand en de bijbehorende kavel met gemeenschapsgeld. De aankoop was een geheim besluit, waar alleen de fractievoorzitters over waren geïnformeerd.

'Gemeenteraad buitenspel gezet'

Niettemin vraagt fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder zich af of de raad wel juist is geïnformeerd, laat hij ook tegenover Omroep Flevoland weten. De SP-fractie wil weten welk financieel risico de gemeente nu loopt. Fractievoorzitter Tjitske Hoekstra voelt zich buitenspel gezet door het college. ‘Normaal debatteren wij als gemeenteraad over het uitgeven van relatief kleine bedragen, nu beslist het college opeens zelf over miljoenen euro's.’ARTIKEL: JUST CARE FAILLIET, MITA ZORG NEEM DIENSTEN OVER.
Bron: Redactioneel/Dagblad070.

Zorgaanbieder Just Care uit Den Haag is failliet verklaard. De oorzaak daarvan zijn financiële problemen. Zo’n negentig inwoners van Den Haag kregen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteuning door Just Care.

Just Care was één van de ruim zestig zorgaanbieders waar de gemeente Den Haag een contract mee heeft afgesloten. Mita Zorg B.V. heeft de diensten van Just Care inmiddels overgenomen. De begeleiding van de ongeveer negentig inwoners gaat daardoor gewoon door. Alle betrokken inwoners hebben hierover een brief gekregen.ARTIKEL: MEERDERHEID: MET HANDICAP MOET JE OVERAL KUNNEN SPORTEN.
Bron: Redactioneel/Noordhollands Dagblad.

Muriël Hartman kon vanwege haar handicap in verschillende sportscholen in haar woonplaats niet terecht voor fitness, constateerde de Hoornse toen zij daar aanklopte. De overgrote meerderheid van de mensen die op onze stelling reageerde (89 procent) is het er mee eens dat iedere sportschool mensen met een handicap de gelegenheid moet bieden om hier aan hun conditie te werken.

Een handicap is geen uitzondering, vindt Simone Schouten uit Hoorn. ,,Dus zou iedereen in een sportschool moeten kunnen sporten. Ook mensen met een handicap, die horen ook bij onze maatschappij.’’ Joop Sjerps uit Hem is het daarmee eens: ,,Een handicap is op zich al vervelend genoeg. Geef ze ook een kans om erbij te horen: dat verdienen ze zeker.’’

Geschikt.

Monique K. wil verder anoniem blijven, maar laat wel een ander geluid horen: ,,Niet iedere sportschool heeft geschikte apparatuur en/of instructeurs die een adequaat trainingsprogramma kunnen opstellen en begeleiden. Ik ben het er daarom ook niet mee eens dat gehandicapten overal altijd terecht moeten kunnen. Het kan soms gewoon niet.’’

Een vergelijkbaar geluid laat Pieter Groot uit Stede Broec horen. ,,Ik kan mij voorstellen dat bij sommige locaties het bouwkundig gewoon niet mogelijk is om gehandicapten een fijne plek te geven om te sporten. Overigens zijn er gelukkig ook veel sportscholen waar gehandicapten wel terecht kunnen.’’

Maar verder zijn alle mensen die een reactie hebben achtergelaten het eens met de stelling. Onder hen Jacques Bakker uit Medemblik. ,,Een ieder moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten, jong, oud, gehandicapt. Dat mag niets uitmaken want er is toch begeleiding aanwezig?’’

Jan Floris uit Hoorn ziet geen probleem: ,,Je moet immers niet in problemen denken, maar in oplossingen.’’

Rita Berkhout uit Westwoud vindt dat iedereen moet kunnen sporten zoals ze dat willen en kunnen. ,,Samen sporten zorgt voor meer begrip voor elkaar’’, schrijft zij. ,,Ook als je niet alles kan, sta je nog versteld wat er wel kan. Dit kan een stimulans voor anderen zijn.’’

Johan van Doorn uit Hoorn begrijpt niet waarom er sportscholen zijn die hier een probleem van maken. ,,In deze tijd dat veel dingen kunnen, waarom dit niet? Hartman is het grote voorbeeld dat je met een handicap wel degelijk kunt sporten. Sportscholen die niet meewerken lopen achter.’’

Uitgesloten.

Volgens H. Theunisse uit Zwaag is het discriminatie als gehandicapten niet terecht kunnen in een sportschool. ,,Niemand mag uitgesloten worden. Als gehandicapten niet naar binnen kunnen in sportscholen of er staan voor hen geen attributen, is dat discriminatie.’’

Erik Reemst uit Zwaag meldt dat hij een gehandicapte zoon heeft. ,,Hij krijgt op het HCA in Alkmaar te kort beweging. De enige oplossing voor ons is Only Friends in Amsterdam. De lokale sportfaciliteiten zouden hier echt beter moeten worden.’’

Vera de Boer uit Medemblik heeft zelf een handicap en merkt op dat zij ook niet overal in West-Friesland terecht kan. ,,Ik heb de longziekte COPD. Ik moet trainen, maar kan dat helaas niet in alle sportscholen.’ARTIKEL: READSPEAKER WEBREADER MAAKT ONZE WEBSITE NOG TOEGANKELIJKER.
Bron: Redactioneel.

De voor- en meeleesfunctie ReadSpeaker op onze websites heeft een flinke upgrade gehad. Vanaf vandaag werken we dan ook met het allernieuwste product van hen: ReadSpeaker webReader.

ReadSpeaker webReader kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt onze website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal leren, de almaar groeiende groep ouderen en iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen.

We zijn trots dat wij als eerste in Nederland deze nieuwe versie mogen aanbieden aan onze bezoekers, zodat zij vanaf vandaag onze website nog beter kunnen laten voor- en meelezen. De nieuwe mogelijkheden en de de verbeteringen maken ReadSpeaker webReader tot een fantastische stap tot een toegankelijk(er) internet.

Verbeterde en nieuwe functies.

Met webReader kun je:

• VERBETERD: Tekst-naar-spraak:

Leest de content van webpagina’s hardop voor.

• VERBETERD: Highlighting:

Markeert zinnen en woorden in aparte kleuren gelijktijdig met het voorlezen zodat je eenvoudig mee kan lezen tijdens het luisteren.

• NIEUW: Vergroot tekst:

Geeft de voorgelezen tekst vergroot weer onderaan het scherm. Met highlighting.

• NIEUW: Zwevende voorleesknop:

Player en werkbalk blijven steeds zichtbaar wanneer je naar beneder scrollt op de pagina en kunnen door de gebruiker worden verplaatst.

• NIEUW: Voorleestalen:

Meer dan 50 talen en meer dan 200 stemmen om uit te kiezen. Klik hier voor de lijst van beschikbare talen.

• NIEUW: Vertalen:

Vertaalt geselecteerde tekst naar een van de aangeboden talen. Deze kan ook in die taal worden voorlezen. Klik hier voor de lijst van beschikbare talen.,

• NIEUW: Woord opzoeken:

Toont de betekenis van een geselecteerd woord. Klik hier voor een lijst van de ondersteunde talen voor deze feature.

• VERBETERD: Lees vanaf muispositie:

Leest een paragraaf voor als je de muis erboven houdt.

• NIEUW:Tekstversie:

Toont de content zonder complexe opmaak, met lettertype, lettergrootte en kleuren volgens de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. Voorlezen en gelijktijdig highlighten kan ook in tekstversie.,

• NIEUW: Pagina maskeren:

Toont een horizontale balk die je met het lezen kan meebewegen. De voorgelezen regels worden zo uitgelicht doordat de rest van het scherm wordt gemaskeerd.

• VERBETERD: Mp3 download:

Downloadt een audiobestand met de content van de webpagina zodat je ook offline kan luisteren.

• VERBETERD/NIEUW: Toegankelijkheid:

Alle features van de voorleesknop, de player en de werkbalk zijn volledig te bedienen via het toetsenbord.

Druk op de Help knop in de ReadSpeaker taakbalk voor heldere instructies voor het gebruik van alle webReader features. Lees die eens door om ideeën op te doen hoe je optimaal je voordeel uit webReader kunt halen!

Bedien webReader via het toetsenbord.

Veel van de webReader features hebben een eigen toegangstoets. Toegangstoetsen worden geactiveerd met wijzigingstoetsen, afhankelijk van je browser en operating system. (Voor verdere info over wijzigingstoetsen zie https://en.wikipedia.org/wiki/Access_key.) In webReader kunt je met tab/shift+tab navigeren en op enter drukken om een knop of keuze te activeren.

? Activeer de webReader player: wijzigingstoets + L

? Open/sluit de taakbalk: wijzigingstoets + spatie

? Open Help feature: wijzigingstoets + I

? Andere toegangstoetsen: zie de Help feature

Cookies: als je cookies accepteert voor webReader zullen je persoonlijke voorkeursinstellingen tussen sessies bewaard blijven.

Apparaten, operating systemen en browsers die webReader ondersteunt:

• Alle gangbare online apparaten zoals pc, laptop, Chromebook, tablet en smartphone,

• Alle gangbare operating systemen zoals Windows, Chrome, Android, iOS en macOS,

• Alle gangbare browsers:

• Voor laptops en pc’s: IE7+, Edge, Chrome, Firefox en Safari

• Voor mobiele apparaten: Safari en Chrome op iOS apparaten, Chrome op Android apparaten, Chrome en Edge op Windows Phone

(bezoek we website van ReadSpeaker Nederland voor meer informatie)ARTIKEL: HN-INFOPUNT: BIJ WELKE SYMPTOMEN HOUD IK MIJN KIND ZIEK THUIS?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"De schoolvakantie is voorbij en dat betekent dat virussen zich weer snel zullen verspreiden onder scholieren. Niezen, snotneusjes, een zware hoest, … De griep komt er weer aan. Maar bij welke symptomen houd ik mijn kind ziek thuis?"

Onze HN-informateur antwoord:

Het is altijd verstandig om een thermometer bij de hand te hebben. Een kind heeft gemiddeld een temperatuur van 37,5 graden Celsius. Stijgt die tot boven de 38 graden Celsius? Dan heeft je kind koorts.

Koorts is vaak een teken van infectie. Dat betekent dat je kind nog in het beginstadium van de ziekte zit en dus andere kinderen kan aansteken. Het is verstandig om je oogappel dan thuis te houden.

Braken of diarree.

Het zijn niet alleen de meest beschamende symptomen van ziek zijn, het zijn ook meestal symptomen dat je kind met buikgriep zit. Laat net die griep enorm besmettelijk zijn.

Het kan uiteraard dat je kind gewoon iets verkeerds heeft gegeten, maar je neemt toch beter het zeker voor het onzeker door je kleintje thuis te houden. Zelfs als het dan geen buikgriep blijkt te zijn heb je je kind gênante momenten voorkomen.

Constant hoesten.

Een paar hoestbuien hier en daar zijn niet zorgwekkend, maar een hoest die continue blijft aanhouden is dat wel. Alarmbellen!

Is de hoest van je kind ongecontroleerd en aanhoudend? Dan is het verstandig om je kind een paar dagen thuis te houden. Vooral als het hoesten gepaard gaat met een zere keel, onregelmatige ademhaling of pijn op de borst.

Heftige pijn.

Hoewel de meeste vrouwen wel tegen een griepje kunnen, ligt dit anders bij kinderen. Kinderlichamen kunnen een stuk minder hebben, waardoor er bij griep ook vaak spierpijn optreedt. Ga alle voor de hand liggende symptomen (koorts, verkouden, hoofdpijn en spierpijn) na om te bepalen of je jouw kind vandaag beter ziek kunt melden of niet.

Uiteraard is het bij welk van deze symptomen dan ook altijd een goed idee om even langs de huisarts te gaan.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden door Erica Korthals.

Twee Belgische politiemannen vinden in het park twee bommen. Die willen ze naar de commissaris brengen. Als ze in de auto zitten zegt de een tegen de ander: "Wat doen we als er een ontploft?" "Dan doen we net of we er maar één hebben gevonden."En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.

Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.